The country is supervised selective examination lathe of 21 kinds of numerical control 2 kinds unqualified

Published on 2019-07-02

Total bureau of national qualitative check was announced on November 3 country of quality of the 3rd batch of products was supervised 2010 selective examination result, product of lathe of 21 kinds of numerical control has 2 kinds of products not to accord with the requirement of relative standard via examining. The basis selectives examination result, a batch of limited company of machine tool of saline city Na Hua ” seek increase ” numerical control lathe (CK6136 φ 360 × 750mm 2010-06/N1006020) , protective coupling circuit, electrical shock defends the project is unqualified. The lathe of numerical control of a batch of production limited company of machine tool of eaves of annulus of jade annulus county (CK6130 φ 300 × 250mm 2010-06/30090078) , precision project is unqualified. Country of quality of product of numerical control lathe is supervised selective examination product and its company listModel of norms of brand of name of product of name of serial number company produces date (lot number) selective examination Jie Guo Zhu Yao Bu He Ge Xiang Mu Cheng Jian Ji Gou 1 Da Lian Ji Chuang Ji Tuan You Xian Ze Ren Gong Si Shu Kong Che Chuang DMTGCL-20A φ440×450mm2010-06/J00205 He Ge  Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin 2 Mu Dan Jiang Mai Ke Ji Chuang Zhi Zao You Xian Gong Si Shu Kong Che Chuang Mu Dan Pai CK6150D-1 φ500×1000mm2010-05/101454 He Ge  Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin 3 Qi Zhong Shu Kong Zhuang Bei Gu Fen You Xian Gong Si Shu Kong Shuang Zhu Li Shi Che Chuang Qi Yi DVT500×31/32Q-NC φ5000mm2010-06/2010-01 He Ge  Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin 4 Jian Rong Jing Mi Ji Xie ( Shang Hai ) You Xian Gong Si Shu Kong Wo Shi Che Chuang ORVTplus-20 φ230×600mm2010-06-21/JS1-1318 He Ge  Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin 5 Shang Hai Yi Biao Ji Chuang Chang Shu Kong Che Chuang San Gao CK6125 φ250×500mm2010-05/159/446 He Ge  Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin 6 Shang Hai Zhong Xing Ji Chuang Chang You Xian Gong Si Shu Kong Wo Shi Che Chuang Shang Zhong Pai CK6185 φ850×3000mm2010-05/NC-758 He Ge  Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin 7 Cheng Tai Ji Xie ( Su Zhou ) You Xian Gong Si Shu Kong Che Chuang GOODWAYGLS-200M φ280×340mm2010-06/S890221 He Ge  Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin 8 Nan Jing Er Ji Chuang Shu Kong Ji Chuang You Xian Gong Si Shu Kong Che Chuang Jin Ling CK6136H φ360×750mm2010-06/1047 He Ge  Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin 9 Nan Jing Shu Kong Ji Chuang You Xian Gong Si Shu Kong Che Chuang Nan Ji CK1450/G23 φ500×1000mm2010-03/09062 He Ge  Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin 10 Yan Cheng Shi Ji Chuang You Xian Gong Si Shu Kong Che Chuang Fei Qiu CYK6160 φ600×1410mm2010-05/10508 He Ge  Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin 11 Ning Bo Chang Yu Shu Kong Ji Xie You Xian Gong Si Shu Kong Che Chuang Chang Yu CNC0620A φ120mm2010-06/101066 He Ge  Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin 12 Ning Bo Hai Shun Shu Kong Ji Xie You Xian Gong Si Shu Kong Che Chuang Shun Fa CNC6130 φ300×300mm2010-06/1005089C He Ge  Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin 13 Ning Bo Hai Tian Jing Gong Ji Xie You Xian Gong Si Shu Kong Che Chuang HISIONHTM-TC25 φ360×500mm2010-06/C10046 He Ge  Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin 14 Wen Zhou Shi Fen Fei Shu Kong Ji Chuang Chang Shu Kong Yi Biao Che Chuang Fen Fei Pai CJK0640A φ360×500mm2010-06/1006121 He Ge  Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin 15 Yu Huan Jin Ding Shu Kong Ji Chuang You Xian Gong Si Shu Kong Che Chuang CNDN Jin Ding CK6130 φ300×450mm2010-06/G490610 He Ge  Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin 16 Yu Huan Xian Hang Sheng Ji Chuang You Xian Gong Si Shu Kong Yi Biao Che Chuang Hang Sheng CK0635-C φ35mm2010-06/2266 He Ge  Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin 17 Zhe Jiang Hai De Man Ji Chuang Zhi Zao You Xian Gong Si Shu Kong Che Chuang Hai De Man HC-30 φ350×350mm2010-06/099611207 He Ge  Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin 18 Zhe Jiang Jin Huo Ji Chuang You Xian Gong Si Shu Kong Che Chuang Jin Huo CJK0635/A φ200×350mm2010-06/3-8435 He Ge  Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin 19 Zuo Zhou Shi Da Di Ji Chuang Gu Fen You Xian Gong Si Shu Kong Che Chuang Qi Lu Da Di CK6140 φ400×1000mm2010-06/10012 He Ge  Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin 20 Yan Cheng Shi Nan Hua Ji Chuang You Xian Gong Si Shu Kong Che Chuang Qiu Yi CK6136 φ360×750mm2010-06/N1006020 Bu He Ge Bao Hu Lian Jie Dian Lu 、 Dian Ji Fang Hu Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin 21 Yu Huan Xian Huan Yu Ji Chuang Zhi Zao You Xian Gong Si Shu Kong Che Chuang CK6130 φ300×250mm2010-06/30090078 Bu He Ge Jing Du Guo Jia Ji Chuang Zhi Liang Jian Du Jian Yan Zhong Xin